Welcome to our New Forums!

Our forums have been upgraded and expanded!

RITWAL NG KAPANGYARIHAN NG DEMONYO NA SI AMON RA, LIVE NGAYON NA! - Disyembre 2 hanggang Disyembre 6, 2023

Voimir

Member
Joined
Jan 7, 2022
Messages
121
Isinulat ni HP. Hoodedcobra666 » Linggo, Disyembre 3, 2023

Pagbati sa Lahat ng Ating Pamilyang Sataniko,

Alam ng lahat na si Amon Ra, isa sa pinakasikat na Diyos ng Ehipto, ay tumanggap ng pinakamataas na paggalang, pagdakila, at pagmamahal sa Kasaysayan ng Sinaunang Ehipto. Siyempre, kumalat ito sa lahat ng dako. Isa sa pinakamalaking ninakaw ng kaaway ay tungkol kay Amon Ra at iba pang Diyos ng Ehipto, na hanggang ngayon ay patuloy na minamahal at tanyag sa buong sangkatauhan.

Salamat sa inyong lahat na nakakaunawa sa mga pagsisikap na ginagawa sa lahat ng ito. Maraming gawain sa likod ng bawat Ritwal, upang ito'y maging tumpak at espirituwal hanggang sa huling letra.

Salamat sa lahat ng patuloy na nagbibigay-buhay sa pangarap ng Joy of Satan sa pamamagitan ng inyong tulong, oras, kaalaman, sa espirituwal na paraan, at lalo na sa materyal na aspeto. Ang mga Diyos ang unang tutulong sa inyo dahil sa pag-aalaga ninyo sa kanilang Walang Hanggang Tahanan.

May dalawa pang Bagong Ritwal na darating. Ako'y lubhang abala, ngunit babalikan ko ang mga e-mails at lahat ng bagay sa lalong madaling panahon, yamang ito'y natapos na.

Nawa'y ipagkaloob sa ating lahat ni Panginoong Amon Ra ang Kanyang mga biyaya, karunungan, at kapangyarihan.

Nawa'y matanggap ng lahat ng sumasagawa nito ang mga biyayang ito.

Nawa'y pagpalain tayo ni Amang Satanas at ng ating mga Diyos magpakailanman.

____

MGA LINK NG RITWAL:

Narito ang mga link para sa Ritwal. Ang unang link ay ang bagong interface ng JoS Rituals, ang pangalawa ay ang lumang interface. Maaaring pumili ayon sa inyong kagustuhan.

Pormat ng Payak na Pahina: https://old.josrituals.org/Demons/AmonRa_Power_Ritual.html
Pormat ng Bagong Pahina: https://josrituals.org/ritual/demon/amonra-power-ritual

-High Priest Hooded Cobra 666.
 
Ritwal ng Kapangyarihan ni Amon Ra
ni HIGH PRIEST HOODED COBRA 666

Maraming salamat kay Nagaraja sa kanyang post ng ritwal sa Japan thread na naging inspirasyon ko sa pagsalin ng Ritwal ng Kapangyarihan ni Amon Ra sa Filipino.

1. Ang ritwal na ito ay nakabatay sa pag-vibrate ng mga Runes at sa pagbigkas ng tiyak na apirmasyon. Inirerekomenda na itaas ang iyong enerhiya bago isagawa ang ritwal. I-click ito ito para sa mga ritual ng pagpapataas ng enerhiya.

2. Ang Sigil na ibinigay ay siyang sentro ng pokus sa ritwal na ito. Ito ang Sigil na gagamitin.

3. Ang mga Runes na isasagawa rito ay maaaring i-vibrate sa palibot ng sentro ng Sigil, kung saan matatagpuan ang Shenu Protection Ring. Maaari mong isipin na ito ay nagliliwanag ng labis, tulad ng araw na may kalakip na sinag sa paligid nito.

4. I-vibrate ang mga Runes na ito sa isang maikling bersyon [halimbawa, huwag higpitan ang pag-vibrate ng rune sa isang mahabang hininga, lalo na para sa mga baguhan na hindi pa sanay sa maraming vibration]. I-click ito para malaman kung paano ibigkas ang mga runes.

5. Ang ritwal na ito ay mayroong 220 vibrations, na medyo mas kaunti kaysa sa dalawang bilog ng Mala beads. Kung hindi mo kaya ang maraming vibration, bawasan ang bilang ng mga vibration sa kalahati [halimbawa, sa halip na i-vibrate ang bawat Rune ng 10 beses, gawin lamang itong 5 beses].

20231204211819.png


[I-vibrate ang Runes sa ibaba habang tumututok sa Sigil na ito at isinasaisip mo ito]

20220209153811.gif

Fehu x10

20220209154218.gif

Sowilo x10

20220209153943.gif

Kenaz x10

Apirmahin ang mga sumusunod na pangungusap ng ISANG beses lamang:

Amon Ra, ang Panganay at Pinili,
Binabati ka ng mga tao ng Joy of Satan nang may mainit na pagbati!
Ikaw ay pinupuri, ang Pinakamahusay,
Ikaw ang Araw ng Paraiso na kumikinang sa lahat ng dimensyon.

Kami, mga Disipulo ni Satanas, ay humihiling ng higit pa sa iyong banayad na liwanag!

[I-vibrate ang Runes sa ibaba habang tumututok sa Sigil na ito at isinasaisip mo ito]

20220209154149.gif

Perthro x10

20220209154317.gif

Mannaz x10

20220209154218.gif

Sowilo x10

Apirmahin ang mga sumusunod na pangungusap ng ISANG beses lamang:

Kumakanta pa rin ang iyong mga Pari Para Sa Iyo sa Heliopolis ngayon at magpakailanman.
Bukas nang maluwag ang mga lagusan sa Apat na Direksyon.
Lahat ay saksi sa iyong presensya sa Itaas at Ibaba ng Ehipto.
Ikaw ay nakatayo sa kanang bahagi ni Beelzebul at kaliwang bahagi ni Lucifer.

[I-vibrate ang Runes sa ibaba habang tumututok sa Sigil na ito at isinasaisip mo ito]

20220209154334.gif

Lagur x10

20220209153811.gif

Fehu x10

20220209154132.gif

Eihwaz x10

Apirmahin ang mga sumusunod na pangungusap ng ISANG beses lamang:

Masdan, malaki ang iyong kapangyarihan kapag ikaw ay nasa proteksyon ng Marunong.
Panginoong Amon Ra, ang iyong Liwanag ay walang kamalian at nilalabanan ang lahat ng kasinungalingan.
Ang Marunong ay Binabantayan Mo, sa kaliwa at kanan.
Dala mo ang setro ng kapangyarihan, sa itaas at ibaba.

[I-vibrate ang Runes sa ibaba habang tumututok sa Sigil na ito at isinasaisip mo ito]

20220209154235.gif

Tyr x10

20220209154218.gif

Sowilo x10

20220209153925.gif

Raidho x10

Apirmahin ang mga sumusunod na pangungusap ng ISANG beses lamang:

Kilala ang iyong presensya ng mga masigasig sa pananampalataya, ng mga banal na kababaihan at kalalakihan.
Ang mga tao ay magsasabi: “Kailanman ba ay binantayan ni Amon Ra ang mga nasa kamalian? Ang sinumang impostor ay nawalan ng lahat ng kapangyarihan sa iyong harapan!”

Kilala ka ng lahat dahil sa iyong Katarungan,
Bitbit mo ang nagliliyab na espada na Bumabantay sa Ahas,
Sa paghugot nito, pinasisiklab mo ang Banal na Apoy ng walang hanggan.

[I-vibrate ang Runes sa ibaba habang tumututok sa Sigil na ito at isinasaisip mo ito]

20220209154132.gif

Eihwaz x10

20220209154334.gif

Lagur x10

20220209154405.gif

Dagaz x10

Apirmahin ang mga sumusunod na pangungusap ng ISANG beses lamang:

Lahat ng panalangin ay nakikita ng iyong Banal na pag-apruba,
Ikaw ang Nagbibigay-kaalaman at nagpapadala ng ginhawa.
Sa iyong biyaya, sinasabi namin: “Pinakadakilang Amon, maningning, maliwanag, walang hanggan, at matikas! Ito ang iyong pagkakakilanlan, Amon Ra. Ang iyong mga kaaway ay nawalan na ng lahat ng kapangyarihan. Amon Ra, taglayin mo ang kaluwalhatian at walang-hanggang, walang-katapusang, at panghabang-panahong dominasyon!”
Lahat ng mga taong ito na itinalaga ng walang-hanggang pwersa, ikaw ay kanilang lubos na itinataas, makapangyarihang nagpapalibot na walang-hanggang nagliliyab na apoy!

Ito ang iyong pagkakakilanlan para sa amin, ang kapisanan ng mga disipulo ng Joy of Satan, Panginoong Amon Ra!

[I-vibrate ang Runes sa ibaba habang tumututok sa Sigil na ito at isinasaisip mo ito]

20220209154248.gif

Berkano x10

20220209154218.gif

Sowilo x10

20220209153925.gif

Raidho x10

Apirmahin ang mga sumusunod na pangungusap ng ISANG beses lamang:

Ikaw ay Makapangyarihan, ikaw ay Dalisay. Ang iyong Kapangyarihan ay nagdudulot sa amin ng aming mga pangangailangan.
Ang iyong serbisyo ay mabuti para sa mga anak ng mga Diyos: ang mga tagasunod ng Joy of Satan, ang Pamilya ni Satanas.
Dalisay ang iyong mga gawa, aming minamahal, Dakila, at Iginagalang na Amon Ra!

PAGKATAPOS AY I-VIBRATE ANG MGA SUMUSUNOD NA SALITA:

AMON RA x10
BI-ELGAR x10
HA-AMON x10
AMUN-RA-PTAH x10


Tapusin ang ritwal sa pamamagitan ng:

PAG-APIRMA NG MGA SUMUSUNOD NG 3 BESES. [AUM...Apirma..AUM ay isang beses]

AUM

Pinagpala ka, Panginoong Amon Ra, Tagapagbantay ng Banal na Araw.
Ikaw ang Bantay ng mga Lagusan ng Liwanag.
Ikaw si Amun, Ikaw si Ra, ikaw si Ptah, ang Panginoon ng Liwanag na may Tatlong Kalikasan.

Pinagpala kaming lahat na pagpalain ka sa pamamagitan ng aming mga Ritwal, Dakilang Tagapagbantay.

Kami, ang iyong mga tagasunod sa mga Diyos, ay tumatanggap ng lahat ng iyong sagana na mga pagpapala.

Amon Ra, Hammon, Amun Ra, Zeus Amun—ilan lamang ito sa iyong mga Pangalan at Titulo. Pinagpala ang Lahat ng iyong mga Pangalan, ngayon at magpakailanman!

AUM


Huling Hakbang:


Pagkatapos mong gawin ito, maaari kang mag-meditate sa Sigil ni Amon Ra sa Joy of Satan o sa ibaba nito. Hayaan ang iyong sarili na malubog at tumanggap ng enerhiya mula kay Amon Ra.

Mahalagang mag-meditate sa iyong sarili ng tahimik pagkatapos ng ritwal sa loob ng ilang minuto.

Mangtungo sa sigil


Mga Tala sa Ritwal:


सत् = SAT, totoo, tunay, matapat sa Sanskrit.

Sa Pagbigkas ng mga Runes

Sa Pagtaas ng iyong mga Enerhiya

Ang Simbolong Bumabalot sa Sigil:: Ang Shen Ring, Ehipsiyong Hieroglyphic na wika. Ang Shen ay napanatili rin sa tradisyong Tsino bilang isang glyph para sa Espirituwal na Puwersa, Banal na Puwersa, at Diyos.

Ang mga Letra sa Loob ng Sigil: Ang sinaunang mga letrang Griyego para sa Pangalan ni Amon Ra na nakaayos.

Sigil para sa Pokus:

AMON-RA-joyofsatan-org.png


Ritwal ng Kapangyarihan ni Amon Ra
https://josrituals.org/ritual/demon/amonra-power-ritual
 
Nagaraja said:
Congratulations on the opening of the Philippine forum!
I am happy as a brother in Asia.

Hail Satan! Hail Beelzebul and Hail Amon Ra!

Thanks brother! I look forward to having our SS family in Asia discover JoS and be active in the forum.

By the way, I felt so great when I did the ritual in our language. I felt joy and smiles from start to finish!

Hail Father Satan and to all the Gods of Duat!
 

Al Jilwah: Chapter IV

"It is my desire that all my followers unite in a bond of unity, lest those who are without prevail against them." - Satan

Back
Top